Yhdistyksen nimi on Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry ja kotipaikka on Hangon kaupunki.


Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Hangon kuvataiteilijat, kuvataiteiden harrastajat ja tukijat tukemaan taiteilijoiden työtä sekä edistämään taiteiden harrastusta ja tasoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee taiteita edistäviä aloitteita, järjestää taidenäyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä, suunnittelee ja järjestää taidekoulutusta, suorittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja järjestää kulttuuritilaisuuksia.


Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen kuvataiteiden harjoittaja ja harrastaja, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka maksaa näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla määrätyn jäsenmaksun. Kannatusjäseneksi pääsee yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksella on myös oikeus erottaa jäsen, jos hän tahallaan rikkoo sääntöjä tai päätöksiä. Ennen kuin jäsen erotetaan yhdistyksestä, on hänelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen.


Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tiedottaja ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä.


Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen muuta jäsentä yhdessä.


Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille riittävän ajoissa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.


Kokouskutsu

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.


Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- maaliskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenysosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Yhdistys on kaksikielinen, mutta yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi. Yhdistyksen kokouksissa ja kirjeenvaihdossa hallituksen kanssa jäsen saa käyttää äidinkieltään. Hallituksen kokous: Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Ainoastaan hallitus on oikeutettu antamaan julkisia selostuksia yhdistyksen toiminnasta. Yksityinen jäsen tai jäsenryhmä saa esiintyä julkisuudessa yhdistyksen nimissä vain hallituksen tai yhdistyksen kokouksen suostumuksella.


Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkistajien lausunto
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli joku jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa tai lakkautetuksi luovutetaan jäljellejääneet varat Hangon kaupungille, käytettäväksi kuvataiteiden edistämiseksi.

11§
Jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

12§
Muut asiat

Niistä asioista joista ei näissä säännöissä ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia